งานวิจัย ทั้งหมด

เรื่อง : โครงการวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาคุณภาพชีวิตในรายวิชาคุณธรรม จริยธรรมสำหรับบัณฑิตอุดมคติไทย โดยใช้วิธีเขียนผังความคิด (mind mapping) ทุนวิจัย : 6000.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตภาคกลางโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ ทุนวิจัย : 542500.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมไทย (งานช่างหัวโขน) ทุนวิจัย : 461600.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : การศึกษาศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนไทยเบิ้ง จังหวัด ลพบุรี ทุนวิจัย : 40000.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการฝึกวิ่งเลย์-อัพ (Lay-up) ยิงประตูบาสเกตบอลของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ทุนวิจัย : 50000.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะสำหรับผู้ประเมินสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทุนวิจัย : 165000.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมไทย (งานเบญจรงค์) ทุนวิจัย : 165000.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยววัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทุนวิจัย : 11000.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่ท่องเที่ยวชายหาดบางแสนจังหวัดชลบุรี ทุนวิจัย : 12000.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : ผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมนันทนาการสำหรับประชาชนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในภาคกลาง ทุนวิจัย : 0.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : แผนงานรูปแบบบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาในสังกัดกรมพลศึกษา ทุนวิจัย : 399432.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : ประสิทธิภาพของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬาของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สพล.อท. ทุนวิจัย : 50000.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการที่บูรณาการกับการว่ายน้ำ เพื่อการส่งเสริมสมรรถภาพของเด็กอนุบาล ทุนวิจัย : 19616.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : โครงการวิจัย เรื่อง สมรรถนะทางกาย ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง ทุนวิจัย : 7500.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : โครงการวิจัย เรื่อง เจตคติและพฤติกรรมใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ทุนวิจัย : 7500.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมนันทนาการบำบัดโดยใช้หลักการเรียนรู้สมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวสำหรับนักเรียนที่มีความพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวในประเทศไทย ทุนวิจัย : 550000.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : พัฒนางานวิจัยบูรณาการกับการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์ (รูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อพัฒนาสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในจังหวัดอ่างทอง กรณีศึกษาชุมชนบ้านชะไว) ทุนวิจัย : 30000.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะอากาศแบบร้อนชื้น ทุนวิจัย : 50000.00 บาท
รายละเอียด

เรื่อง : พฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา สพล.อท. ทุนวิจัย : 7000.00 บาท
รายละเอียด